Handrárska píšťalka Šimko

Handrárska píšťalka " Šimko "

Handráska píšťalka je drevená alebo kostená signálna píšťalka slovenských handrárov.

4.70 €

Dostupné


2 až 5 dní

 

Handrárska píšťalka je najmä signálny nástroj vyrobený z dreva, kostí alebo hliny. Píšťalka potulných obchodníkov je trojdierkový hudobný dychový nástroj slúžiaci najmä k oznámeniu príchodu obchodníka do dediny, mesta, na trh. Handrárske píšťalky boli v minulosti na Slovensku rozšíreným signálnym hudobným nástrojom, na ktorom je možné zahrať tóny v rozsahu kvinty vzhľadom k trom dierkam slúžiacim k určeniu tónu píšťalky.

Handrárska píšťalka na Slovensku

Handrárska píšťala bola skôr signálnym ako hudobným nástrojom, hlavne čo do používania. Vďaka trom hmatovým/tónovým otvorom je možné hrať na nej melódie v rozsahu kvinty. Predsa sa však v minulosti používala na vypiskovanie signálu handrárov (i košikárov či drobných podomových predajcov), čím oznamovali svoj príchod do dediny a pútali pozornosť obyvateľov.

Trojdierkovou, nízko ladenou píšťalou je aj fujara. Píšťaly bývajú nezdobené, ale i s bohatým, najmä vegetatívnym dekorom robeným technikou linkového rezu a leptania kyselinou dusičnou, ba i rezbársky zhotovenou výzdobou. Štiepané píšťaly nebývajú zdobené, ale spevnenie ich zlepenia kôrou je robené tak, aby obtáčanie kôry bolo vedené symetricky v rovnakých vzdialenostiach. Sústružené jarmočné píšťaly bývajú zdobené priamo v točovke farebnými ceruzami, ale i plasticky - žliabkovaním a voľnými krúžkami robenými nožom pri ich opracovávaní na tokárni. Kvalita zvuku píšťal spočíva v dimenzovaní zvukotvorného zariadenia – veľkosti oblôčika podľa veľkosti nástroja a šírky štrbiny tak, aby sa vytvoril zvukový kompromis medzi čistotou a silou tónu a na umiestnení hmatových otvorov pri dvoj- i viacdierkových píšťalách. Preto mnohí hráči na píšťaly si vyrábajú svoje nástroje sami. Takto vzniká organický vzťah medzi výrobnou, technickou, interpretačnou a hudobnou tvorivou stránkou. Symbióza rozdielnych rovín nástrojovej aktivity v jednom človeku prispieva k vysokej hernotechnickej a muzikantskej úrovni. Výrobca totiž pozná oveľa dôvernejšie všetky konštrukčné, technické, materiálové problémy ako samotný hráč. Nástroj prispôsobuje osobným hráčskym požiadavkám a tak môže na ňom dosiahnuť čo najadekvátnejší výsledok. Píšťaly patria k nástrojom, kde jestvuje široká paleta individualizačných možností a prichádza k vytváraniu individuálnych interpretačných hudobných foriem.

Ľudové nástroje - Handrárska píšťalka :) Rovný vcelku cylindrický štrbinový hranový trojdierkový kostený aerofonický nástroj otvoreného konca, s tónovým prejavom diatonickým. Handrárska píšťalka je jedinou kostenou hranovou píšťalou s bočnými hmatovými otvormi, ktorá sa na Slovensku zachovala. Tvar trubice handrárskej píšťalky určuje bravčová (femur Sus domestica) alebo barania (femur Ovis aries) stehenná kosť, z ktorej býva spravidla zhotovená. Tónotvorné zariadenie vytvára priústny kolík z tvrdého dreva, vzduchová štrbina splošteného polmesiačikového tvaru a hlásničku s rovnou hranou.

Signálna ľudová píšťalka

malá kostená trojdierková píšťala. Je 9 – 14 cm dlhá, priemer 3 – 4 cm a vyrobená z kosti ovce alebo ošípanej. Štvorcový oblôčik je vyrezaný 1,5 – 2,5 cm od šikmo zrezanej hornej hrany. Píšťalová trubica je hore uzatvorená kolíkom z tvrdého dreva, pričom necháva úzku štrbinu otvorenú, cez ktorú sa fúka a vedie vzduch na dolnú hranu oblôčika (veľkosti 1 – 1,5 cm). Dve hmatové dierky sú vpredu, jedna je vzadu hore. Okrem toho je blízko dolného konca navŕtaná dierka, cez ktorú handrár pretiahol šnúrku, ktorou zavesil píšťalu na krk. Zriedkavejšie mohla byť píšťala vyrobená aj z dreva alebo z umelej hmoty (kaučuku).

Pôvod má v starších loveckých vábničkách a loveckých píšťalách. Je to hranová píšťala z baraních alebo bravčových kostí, s klátikom z tvrdého dreva. Najnovšie sa vyrábala výnimočne i z PVC rúrok. Na vrchnej časti tela má dva hmatové otvory, na spodnej jeden, obsluhovaný palcom. Dĺžka nástroja bývala 90 – 150 mm, vŕtanie nepresahovalo 30 mm. Na konci píšťalky býval pripevnený kožený remienok, ktorým sa nástroj voľne fixoval na zápästie hráča alebo na odev. Tento aerofón má päť základných tónov. Ich dolaďovanie sa pri hre dosahovalo vsúvaním ukazováka či palca do roztrubu nástroja. Nástroj používali handrári, ktorí ním jednoduchými signálmi oznamovali svoje obchodné aktivity, no dokázali nimi vyhrať i zložitejšie nápevy. Handrárska píšťala je krátkou píšťalou s tromi dierkami, ktorá sa vyrábala z ovčej alebo bravčovej stehennej kosti. Veľmi často však aj z dreva, predovšetkým bazového alebo iného tvrdého dreva. Pre svoju krátku dlžku má ostrý prenikavý zvuk. Obdobné nástroje z kosti nájdeme po celom svete už od doby kamennej. – dychové hudobné nástroje (aerofóny).

Prefukovanie do vyšších alikvotných tónov nie je možné. Pokiaľ ide o výskyt handrárskych píšťal, dodnes sa zachovali na západnom (Myjava, Trenčín) a strednom Slovensku (Kamenec pod Vtáčnikom, Hriňová, Ochtiná a inde). Zaujímavé centrum výskytu tvorí hornonitrianska obec Kamenec pod Vtáčnikom, v ktorej v druhej štvrtine minulého storočia bolo takmer celoobecné handrárske družstvo s členskou základňou okolo 180 ľudí. Väčšina z nich skupovala handry a kožky takmer po celom Slovensku, pravda, s handrárskou píšťalkou ako výrobným nástrojom v ruke. O kostených hranových trojdierkových píšťalách nemáme zo slovenského územia žiadnych písomných historických správ.

Trojdierková píšťalka, trojdierka

Z troch bočných hmatových otvorov (približne kruhového tvaru) sú dva umiestnené na vrchnej strane píšťalovej trubice, tretí je zospodu. Dolný koniec handrárskej píšťalky je otvorený, ale pri hre ho niektorí interpreti čiastočne prikrývajú malíčkom pravej ruky. Pri hre sa handrárska píšťalka drží pravou rukou. Na zakrývanie bočných hmatových otvorov sa používajú prsty pravej ruky, a to: palec (spodný), ukazovák (vrchný, bližšie k hrane) a prostredník (vrchný, bližšie k dolnému koncu). K akustickým zvláštnostiam handrárskej píšťalky patrí kolísavá intonácia. Jej malá menzúra (pomer dĺžky k šírke vzduchového stĺpca) umožňuje nátiskom postupne zvýšiť, resp. znížiť pôvodnú výšku tónu o 1 /8 - 1 /4 .

Kostené píšťaly si handrári vyrábali sami. Zvukom nástroja ohlásili svoj príchod do obce, v ktorej zbierali handry a iný tovar. Na píšťalke hrali jednou rukou a signál zahrali vždy 2-3 krát, kým pokračovali na ceste po dedine. Signál píšťaly mal ohlásiť známeho handrára a vyvolať ženy z domov. Každý z handrárov mal svoj vlastný signál, ktorým sa identifikoval. Okrem svojho signálu, ktorý vedeli bohato variovať, využívali píšťalku na interpretáciu piesní a na prednes tanečných melódií. Handrári mali Slovensko rozdelené na rajóny, do ktorých sa niekoľkokrát ročne vracali.

Rovnaký spôsob tvorby zvuku, len občas rozdielnu formu prívodu vzduchu na hranu majú aj píšťalky, na ktorých sa výška tónu vytvára pomocou hmatových dierok. Aj tu však prefukovanie ostáva významným spôsobom tvorby tónov. Takými sú trojdierkové píšťalky handrárske z kosti, drevené lieskové, sústružené jarmočné, šesťdierkové stredoslovenské, jarmočné sústružené s ozdobnými kolieskami i bez nich, dvojité podpolianske, oravské dvojpíšťaly. Sú to nástroje s veľmi odlišnými nástrojovými kvalitami. K takým patria šesťdierkové píšťaly, predovšetkým pastierske, ktoré poskytujú azda najväčšie individualizačné možnosti. K nim sa pridružuje ako hernotechnicky mimoriadne náročný nástroj dvojačka, kde sa stretávame s vysokou mierou muzikantskej individualizácie. K tejto nástrojovej individualizácii pristupuje v značnom rozsahu regionálna podmienenosť s jej vokálno-hudobnými špecifikami a hudobným repertoárom, v ktorých sa formuje a ktoré následne odráža hudobné myslenie jednotlivých hráčov prejavujúce sa tak v spôsobe hry, ako aj v hudobnom a piesňovom repertoári.

handrárska signálna trojdierka

Prvé kostené píšťaly pochádzajú z doby bronzovej z Hornej Nitry. V Kamenci pod Vtáčnikom bolo ešte v 60. rokoch 20. storočia handrárske družstvo so 180 členmi, ktorí vyrábali a využívali tradičné kostené píšťaly.

– signálny hudobný nástroj. Vyrábajú sa najčastejšie z dreva, ale aj z trstiny, kosti a pálenej hliny, plechu. V hudobnej kultúre Slovenska však najvýznamnejšiu úlohu majú drevené píšťaly. Do skupiny hranových píšťal patria bezdierkové píšťaly – s otvoreným i uzatvoreným koncom, kde prúd vzduchu usmerňuje hráč perami, a koncovky s klátikom, kde prúd vzduchu je usmerňovaný štrbinou a tak je tón lepší, čistejší, ovládateľný dychom. Na koncovkách sa tón tvorí prefukovaním a zakrývaním koncovej dierky. Koncovky sa podľa spôsobu výroby a materiálu delia na štiepané, vŕtané, kosáčiky, koncovky ako súčasť palíc, iných nástrojov či náradia.

Parametre produktu

Základný materiáldrevo - buk

V tejto kategórii sú ďalšie produkty :::::::: 12 ks :::::::::

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Slovenský kroj Nano výrobky Slovenské kroje Blanciare a ľudové pracky